درباره‌‌ی جوهر خودنويس لامي رنگ فيروزه اي

شیشه جوهر T52 لامی، با کاغذهایی مخصوص یرای پاک کردن سر خودنویستان بعد از پر کردن جوهر.
حجم جوهر T52 لامی 50 میلی لیتر و مناسب برای همه خودنویس ها و در رنگ های متنوع موجود میباشند.

آخرین محصولات مشاهده شده