درباره‌‌ی جوهر خودنويس لامي رنگ مشکي

شیشه جوهر T52 لامی، با کاغذهایی مخصوص یرای پاک کردن سر خودنویستان بعد از پر کردن جوهر.
حجم جوهر T52 لامی 50 میلی لیتر و مناسب برای همه خودنویس ها و در رنگ های متنوع موجود میباشند.

آخرین محصولات مشاهده شده