درباره‌‌ی جوهر خودنويس واترمن هگزونال رنگ قرمز

خيره کننده با بهترين عملکرد...
شيشه هاي جوهر واترمن داراي شکلي از سنگ هاي قيمتي هستند، که در وجح هاي مختلف مي توان آن را قرار داد تا راحت تر بتوانيد خودنويستان رو بار ها پر کنيد. اين جوهر با توجه به کيفيت و مقدار موجود جوهر درون خود که 50ميل مي باشد داراي قيمتي استثنايي براي دوسداران قلم مي باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده