درباره‌‌ی بازي فرزي

اين بازي داراي دو تاس اشکال و رنگ ها و همچنين ?? ماها مي باشد که ? ماها نشان و رنگ متفاوت داشته و يکي بعنوان ماهاي قهرمان است. شروع کننده بازي تاس ها را انداخته و همه بازيکن ها به سرعت تلاش مي کنند تا ماهاي متناسب با شکل و رنگ تاس ها را که در ميانه بازي هستند يافته و به اختيار در آورند. به طور مثال شکل و رنگ تاس ها مثلث و آبي بوده و بازيکن A متوجه اين موضوع شده و آدمک مرتبط را برداشته و به طور موقت آن را مقابل خود مي گذارد و بازي به همين منوال ادامه پيدا مي کند. حال چنانچه در فرآيند بازي مجدداً شکل و رنگ تاس ها مثلث و آبي شد، اگر بازيکن A زودتر از بقيه متوجه اين موضوع شود به سرعت ماهاي قهرمان را برداشته و سپس آن آدمک را که قبلاً به صورت موقت مقابل خود گذاشته بود برداشته و آن را کنار خود مي گذارد و اين بار صاحب قطعي آن ماها است و آن آدمک از گردونه بازي خارج مي شود. ولي چنانچه بازيکن ديگري زودتر متوجه موضوع شد و آدمک قهرمان را برداشت، در اين حالت بازيکن A مي بايست آن ماها را که موقتاَ به اختيار آورده بود مجدداً به گردونه بازي برگرداند و به همين ترتيب بازي ادامه پيدا مي کند. چنانچه بازيکني بتواند صاحب قطعي ? آدمک ماها شود بازي پايان يافته و او برنده بازي است. در اين بازي بازيکن هاي خردسال مي توانند در همان مرحله اول بدست آوردن ماها، صاحب قطعي آن آدمک شوند تا بازي برايشان جذابيت بيشتري داشته باشد.

آخرین محصولات مشاهده شده